Δικαιώματα νεφροπαθών

Δικαιώματα νεφροπαθών

 • Οι νεφροπαθείς (Αιμοκάθαρση , ΣΦΟΠΕΚ , Μεταμόσχευση), δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι δωρεάν εφόσον γίνεται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Συμβεβλημένα Κέντρα.
 • Τα έξοδα αιμοκάθαρσης καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αιμοκαθαίρεται σε κρατική ή ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κάθε ασθενής.
 • Τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα δικαιολογητικά όλων των ασφαλιστικών φορέων κατατίθενται στα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης προκύπτει ανάλογα με το τόπο κατοικίας και την απόσταση από το Νεφρολογικό κέντρο.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται διατροφικό επίδομα το οποίο καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο.
 • Οι έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι άποροι δικαιούνται επίσης προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας, το οποίο ανέρχεται στα 200 ευρώ.
 • Οι νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οδοιπορικά για την θερινή περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) για διακοπές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μέχρι 2 μήνες.
 • Οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και με ετήσιο ατομικό τους εισόδημα όχι μεγαλύτερο των 23.000 € ή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 29.000 €, προσαυξανόμενο κατά 5.500 € για κάθε ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% δικαιούνται εντελώς δωρεάν δελτίο μετακίνησης με όλα τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και στον προαστιακό σιδηρόδρομο.
 • Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς δικαιούνται αγορά αυτοκινήτου έως 1600 κ.ε. χωρίς δασμούς και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς έχουν δικαίωμα να προσληφθούν σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, τράπεζες και λοιπούς φορείς τού Δημοσίου Φορέα με διαγωνισμό και σε αναλογία 5% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (Ν.2643 άρθρο 3 παρ.1 ΦΕΚ 227/98).
 • Όλοι οι νεφροπαθείς δικαιούνται άδεια κυκλοφορίας εντός δακτυλίου, εφόσον η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται εντός δακτυλίου.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από 01/01/2014 απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις.
 • Όλοι οι νεφροπαθείς εισάγονται στα ΑΕΙ η ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις (Ν2640/98 ΦΕΚ206Α/3-9-98) και σε ποσοστό 5% ανά σχολή.
 • Τα παιδιά των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση δικαιούνται μετεγγραφή σε ποσοστό 1% σε αντίστοιχη σχολή κοντά στο τόπο κατοικίας τους. (ν.3283, Τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 208, 1/11/2004)
 • Όσοι νεφροπαθείς διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο δικαιούνται δελτίο στάθμευσης.
 • Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως. (Ν. 3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, άρθρο 30/παρ. 8) καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο (22) ημερών (Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007)
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη (ν.3463 αρ.φύλλου 114 τεύχος Β΄- 8/6/2006).
 • Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις.